Website Banner
 
Service
 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
       »  ขอบเขตงานของผู้ทำบัญชี  
     
 
 
ผู้ทำบัญชีรับอนุญาตถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547
 
     
 
 
 • ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ ภายใน 60 วัน
 • จัดทำบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากร ภายใน วันที่ 7 ของทุกเดือน
 • จัดทำบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งสรรพากร ภายใน วันที่ 15 ของทุกเดือน
 • จัดทำบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ดังนี้
  • การบันทึกบัญชีในสมุด รายวันรับ - รายวันจ่าย
  • การบันทึกบัญชีในสมุด รายวันซื้อ - รายวันขาย
  • การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51 และนำส่งสรรพากรภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภ.ง.ด.50 และนำส่งสรรพากรภายใน 150 วันหลังสิ้นรอบบัญชี
 • จัดทำงบการเงิน และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป
 • จัดทำ ภ.ง.ด.1ก (เฉพาะฝ่ายบริหาร) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 58(2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
 • จัดทำ ภ.ง.ด.3ก (บุคคลที่สาม) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประเภทตามมาตรา 40(2) ถึง 40(8) ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าขนส่งของบุคคลธรรมดา
 • จัดทำเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของกิจการ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
 • ให้คำปรึกษาดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายด้านการปรับอาญา ของหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
 • เป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่ของภาครัฐตามที่เห็นสมควร
 • วิเคราะห์ผลกำไร - ขาดทุน เชิงภาษีอากรทุกไตรมาส (สำหรับนิติบุคคลที่ส่งเอกสารต่อเดือนครบถ้วน)
 • นำส่งแบบแสดงรายการต่างๆ ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีตามที่เห็นสมควร
 
   
 
ขอบเขตงานที่กล่าวมาข้างต้น ทีมงานของสำนักงานฯ ยึดถือหลักการทำงาน ดังนี้
"ถูกต้อง  ถูกใจ  ได้กำไรงาม"
 
     
Current Pageid = 8