Website Banner
 
Service
 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
       »  คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ รปภ.  
     
  • เป็นชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
• ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการฝึกวิชาทหารมาแล้ว
• สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต
• เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
• ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ยัดยอกทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือกระทำโดยประมาท
• ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีความผิดทางอาญา บริษัทจะทำการตรวจสอบประวัติบุคคลด้วยระบบ C3I ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำมาพิจารณาในการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
 
     
Current Pageid = 18