Website Banner
 
Service
 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
       »  ความรับผิดชอบและการประกันความเสียหาย  
     
  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน...  
     
         โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ได้คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สมกับที่ผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจเข้า มารักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน
 
          ดังนั้น...หากมีความเสียหายหรือสูญหายแก่ ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการโจรกรรม โดยทำลายเครื่องกีดขวางซึ่งมีร่องรอยหรือพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัดอันอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยและเกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของค่าบริการ หรือตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้าง โดยหักค่าเสื่อมสภาพแห่งอายุการใช้งานตามกฎหมาย หรืออยู่ในวงเงินไม่เกินอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   
          » เป็นการโจรกรรมของบุคคลภายนอก ซึ่งปรากฏร่องรอยการโจรกรรมและเป็นความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 
        » ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน แม้จะไม่ปรากฏร่องรอยการโจรกรรม หากแต่ผู้ว่าจ้างได้มอบหมายให้ดูแลเป็นการเฉพาะและพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจกำหนดจำนวนที่แน่นอนได้
 
        » ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 
     
     
Current Pageid = 16