Website Banner
 
Service
 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
       »  เอกสารที่ต้องเตรียมให้สำนักงานบัญชี  
     
 
» หนังสือรับรองนิติบุคคล
» หนังสือรับรองตรายาง
»
บอจ.5 (กรณีเป็นบริษัทจำกัด)
»
ภ.พ.01
» ภ.พ.09 (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของกิจการ)
»
ภ.พ.20
»
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
»
แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
»
สัญญาเช่า-หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
»
สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ สัญญาซื้อทรัพย์สินต่างๆ
 
     
Current Pageid = 10